DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.grabaweb.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Grab a Web streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Grab a Web niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte of opdrachtbevestiging via mailverkeer.

Grab a Web behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Grab a Web aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Grab a Web en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Grab a Web garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Grab a Web te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Grab a Web heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Grab a Web aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Grab a Web zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Grab a Web daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.